Trung tâm Luyện thi Chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế MOS
77-881: Môn thi MOS Word 2010
 

 

Kỹ năng yêu cầu: Để thi được MOS Word 2010,  các bạn cần phải thành thạo 07 chủ đề của Word sau:

 • Sharing and maintaining documents - Chia sẽ và bảo trì tài liệu
 • Formatting content - Định dạng nội dung
 • Applying page layout and reusable content - Thiết lập trang và sử dụng các nội dung có sẵn
 • Including illustrations and graphics in a document - Chèn hình ảnh minh họa và đồ họa
 • Proofreading documents - Hiệu chỉnh ngôn ngữ cho tài liệu
 • Applying references and hyperlinks - Áp dụng tham chiếu và siêu liên kết
 • Performing mail merge operations - Các thao tác trộn thư

Tài liệu: Chi tiết các kỹ năng yêu cầu (File PDF), hoặc xem trực tiếp thông tin của Microsoft (77-881)

Đối tượng: Sinh viên và người đi làm (Đã học Tin học văn phòng, Tiếng Anh B)

77-882: Môn thi MOS Excel 2010

Kỹ năng yêu cầu: Để thi được MOS Excel 2010,  các bạn cần phải thành thạo 08 chủ đề của Excel sau:

 • Managing the worksheet environment - Quản lý môi trường làm việc của Excel
 • Creating cell data - Tạo dữ liệu ô
 • Formatting cells and worksheets - Định dạng ô và bảng tính
 • Managing worksheets and workbooks - Quản lý bảng tính và sổ làm việc
 • Applying formulas and functions - Áp dụng công thức và hàm
 • Presenting data visually - Trình bày dữ liệu trực quan
 • Sharing worksheet data with other users  - Chia sẽ dữ liệu bảng tính với người dùng khác
 • Analyzing and organizing data - Phân tích và tổ chức dữ liệu

Tài liệu: Chi tiết các kỹ năng yêu cầu (File PDF), hoặc xem trực tiếp thông tin của Microsoft (77-882)

Đối tượng: Sinh viên và người đi làm (Đã học Tin học văn phòng, Tiếng Anh B)
77-883: Môn thi MOS Power Point 2010

Kỹ năng yêu cầu: Để thi được MOS Power Point 2010,  các bạn cần phải thành thạo 08 chủ đề của Power Point sau:

 • Manage the PowerPoint environment - Quản lý môi trường làm việc Power Point
 • Create a slide presentation - Tạo slide cho bài trình chiếu.
 • Work with graphical and multimedia elements - Làm việc với đồ họa và đa phương tiện.
 • Create charts and tables - Tạo biểu đồ và bảng biểu.
 • Apply transitions and animations - Áp dụng hiệu ứng chuyển trang và hoạt hình.
 • Collaborate on presentations - Làm việc cộng tác trên bài thuyết trình.
 • Prepare presentations for delivery - Chuẩn bị bài thuyết trình ở các dạng khác nhau.
 • Deliver presentations - Trình diễn bài thuyết trình.

Tài liệu:  Chi tiết các kỹ năng yêu cầu (File PDF), hoặc xem trực tiếp thông tin của Microsoft (77-883)

Đối tượng: Sinh viên và người đi làm (Đã học Tin học văn phòng, Tiếng Anh B)

77-884: Môn thi MOS Outlook 2010

Kỹ năng yêu cầu: Để thi được MOS Outlook 2010,  các bạn cần phải thành thạo 06 chủ đề của Power Point sau:

 • Manage the Outlook environment (15–20%)
 • Create and format item content (25–30%)
 • Manage email messages (25–30%)
 • Manage contacts (15–20%)
 • Manage calendar objects (15–20%)
 • Work with tasks, notes, and journal entries (5–10%)

Tài liệu:  Chi tiết các kỹ năng yêu cầu (File PDF), hoặc xem trực tiếp thông tin của Microsoft (77-884)

Đối tượng: Sinh viên và người đi làm (Đã sử dụng Outlook, Tiếng Anh B)

77-885: Môn thi MOS Access 2010

Kỹ năng yêu cầu: Để thi được MOS Access 2010,  các bạn cần phải thành thạo 06 chủ đề của Access sau:

 • Manage the Access environment
 • Build tables
 • Build forms
 • Create and manage queries
 • Design reports

Tài liệu:  Chi tiết các kỹ năng yêu cầu (File PDF), hoặc xem trực tiếp thông tin của Microsoft (77-885)

Đối tượng: Sinh viên và người đi làm (Đã sử dụng Access, Tiếng Anh B)

@Trung tâm tin học MS - Tel: 0988.646.000 - Email: trungtamtinhocms@gmail.com